VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A UBYTOVACÍ PODMÍNKY  „SLEZSKÝ GRUNT“

 

Provozovatel objektu Slezský Grunt a poskytovatel služeb:

 

ENERGIA art & technology s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, Oddíl C, vložka 32167   

sídlem: Háj ve Slezsku - Smolkov, Vančurova 2, PSČ 747 92

provozovna : Poddubí 3, Háj ve Slezsku - Smolkov, PSČ 747 92

identifikační číslo: 285 63 328

zastoupena: Iveta Bálková, jednatel

pověřená osoba: Iveta Bálková, tel: +420 731 582 755

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

jako poskytovatel služeb a ubytovatel (dále jen „Poskytovatel“)

***

Část I. – Obecná právní ujednání

1.       V těchto Všeobecných obchodních a ubytovacích podmínkách (dále též jako „Podmínky“) jsou stanoveny některé další podmínky a ustanovení, za kterých společnost ENERGIA art & technology s.r.o., jakožto Poskytovatel poskytuje konferenční, ubytovací, stravovací a doplňkové služby druhé smluvní straně.

3.      Tyto Podmínky se stávají součástí předsmluvních ujednání Poskytovatele okamžikem zahájení těchto jednání mezi Poskytovatelem a Objednatelem a součástí Smluv okamžikem jejich uzavření.

4.      Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek a potvrzení konečné objednávky Poskytovatelem.

5.      Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je Objednatel tímto dokumentem vázán. K uzavření smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednatelem dochází až při závazném potvrzení „Objednávky služeb“ Poskytovatelem, tedy až při potvrzení konkrétního termínu i rozsahu objednaných služeb.

6.      Poskytovatel se zavazuje zabezpečit Objednateli služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a Objednatel zaplatit Poskytovateli smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby Objednatele, tedy Klienty a Hosty účastníci se konané Akce ve smyslu uzavřené Smlouvy.

7.      Cenou služeb se rozumí cena uvedená ve Smlouvě s tím, že celková cena objednaných služeb se řídí platným ceníkem Slezského Gruntu ke dni vzniku smluvního vztahu. Obsah a jednotkové ceny nabízených služeb a zboží vzal Objednatel před uzavřením vzájemného smluvního vztahu v celém rozsahu a bez výhrad na vědomí. Cena objednaného zboží, občerstvení a sortimentu z nabídky Poskytovatele se řídí platnými ceníky Slezského Gruntu ke dni předcházejícímu den konání Akce. Případné slevy, vyhlášené Poskytovatelem po datu uzavření Smlouvy nezakládají právo Objednatele na zlevněnou cenu.

8.      V případě, že cena kterékoliv dílčí dodávky zboží a služby bude hrazena individuálně přímo ze strany Klientů (např. ubytovací a doplňkové služby apod.) přebírá Objednatel veškerou odpovědnost za řádnou a včasnou úhradu ceny takto poskytnutých dodávek zboží a služeb. Objednatel tedy ručí Poskytovateli za úhradu veškerých závazků Klientů v rámci jím konané Akce.

9.      Požaduje-li Poskytovatel zálohu na objednané služby, je Objednatel povinen tuto zálohu Poskytovateli řádně a včas uhradit; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha Objednatelem řádně a včas uhrazena, vyhrazuje si Poskytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci s okamžitou platností a požadovat po Objednateli odpovídající storno poplatky dle Smlouvy a těchto Podmínek.

10.    Objednatel se zavazuje uhradit daňový doklad (fakturu, vč. zálohové faktury) ve lhůtě splatnosti v něm uvedeném nebo v termínech splatnosti dle uzavřené Smlouvy; není-li sjednáno jinak, činí lhůta splatnosti 7 (sedm) dnů od jeho vystavení.

11.     Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být Objednatelem reklamovány v písemné formě, a to do 3 (tří) dnů od data jeho obdržení. V případě, že je ze strany Poskytovatele uznána reklamace daňového dokladu (faktury) za oprávněnou, je splatnost předmětného daňového dokladu (faktury) odložena a částka uvedená v reklamovaném daňovém dokladu (faktuře) bude splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v nově vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Reklamovaný daňový doklad (faktura), u kterého Poskytovatel shledá reklamaci za neoprávněnou, je splatný v původním termínu splatnosti uvedeném na reklamovaném daňovém dokladu (faktuře).

12.    Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky. Storno objednávky je Objednatel povinen uplatnit výhradně v písemné formě přímo u Poskytovatele. 

13.    Stornuje-li Objednatel objednanou a potvrzenou Akci /služby nebo zboží, je povinen zaplatit Poskytovateli storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou vypočítávány z celkové ceny stornované Akce, resp. z ceny za stornované služby / zboží vč. DPH (dále jen „storno částka“), a to:

a)      oznámení storna více jak 6 měsíců před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb ………………… 0 % z celkové smluvené ceny Akce / storno částky (nejsou účtovány žádné storno poplatky);

b)     oznámení storna v rozmezí 6 měsíců až 91 dnů před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb …… 15 % z celkové smluvené ceny Akce / storno částky;

c)      oznámení storna v rozmezí 90 - 46 dnů před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb …………… 35 % z celkové smluvené ceny Akce / storno částky;

d)     oznámení storna v rozmezí 45 - 20 dnů před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb …………… 50 % z celkové smluvené ceny Akce / storno částky;

e)     oznámení storna v rozmezí 19 - 3 dny před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb ……………… 75 % z celkové smluvené ceny Akce / storno částky;

f)      oznámení storna méně jak 3 dny před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb ……………… 100 % z celkové smluvené ceny Akce / storno částky.

14.    Storno poplatek bude Objednateli vyúčtován daňovým dokladem (fakturou) se 7-mi denní splatností. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.

15.     Poskytovatel si plně vyhrazuje právo změny cenových ujednání objednávky v případě jakýchkoliv pozdějších změn rozsahu podané objednávky ze strany Objednatele. V této souvislosti bere Objednatel na vědomí zejména skutečnost, že v důsledku případného pozdějšího storna (zrušení) části objednaných služeb/zboží může dojít rovněž ke ztrátě dříve dohodnutých slev a nabídnutých nadstandardních služeb (tj. zbývající rozsah zboží a služeb bude v těchto případech Poskytovatelem účtován za použití jejich standardních cen dle platných ceníků Poskytovatele).

16.    Dojde-li k okolnostem na straně Objednatele, na základě kterých Objednatel zcela nebo zčásti nevyužije služby objednané a zaplacené u Poskytovatele, nevzniká Objednateli, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto nevyužitých nebo částečně nevyužitých služeb.

17.     Poskytovatel není povinen poskytnout Objednateli plnění nad rámec již předem potvrzených a zaplacených služeb.

18.    Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit za podmínek a z důvodů stanovených zákonem nebo Smlouvou. Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od Smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že Objednatel poruší Smlouvu podstatným způsobem, nebo i přes výstrahu opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze Smlouvy nebo dobré mravy, nebo pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 10 dnů po termínu splatnosti.

19.    Není-li Poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, konfiskace, stávka, výluka, poškození objektu Slezského Gruntu a jeho zařízení následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích, vývozní a dovozní omezení, exploze, epidemie, nedostatek materiálu zapříčiněný z výše uvedených důvodů; v případě zásahu vyšší moci není Objednavatel oprávněn uplatňovat vůči Poskytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky.

20.    Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost Objednatele i Hostů Objednatele se řídí ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude škoda způsobena Hosty Objednatele a Hosté uplatněnou škodu neuhradí, zavazuje se Objednatel tuto škodu v celém rozsahu uhradit.

21.    Za případné škody způsobené na majetku zodpovídá Objednatel spolu s příslušným Klientem, resp. ubytovaným hostem, a jsou povinni společně a nerozdílně vzniklou škodu uhradit v celém rozsahu dle aktuálních cen souvisejících s pořízením nového vybavení, jež bylo dotyčnou osobou poškozeno, resp. znehodnoceno. Objednatel spolu s příslušným Klientem, resp. ubytovaným hostem, hradí veškerou způsobenou škodu, pokud neprokáží, že škodu nezavinili, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za poskytnutí dané služby / užití daného zařízení, po celou dobu, po kterou budou dotčené prostory, prostranství nebo části objektu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má Objednatel spolu s příslušným Klientem i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby účastnící se Akce Objednatele, případně návštěvy Objednatele a ubytovaných hostů.

22.    Objednatel je povinen zajistit, aby odpovědná osoba ze strany Objednatele byla osobně přítomna po celou dobu konání dohodnuté Akce a mohla potvrdit rozsah poskytnutých služeb a garantovat rovněž i veškeré vystavené účty vztahující se k objednané Akci.

Část II. – Práva a povinnosti smluvních stran

23.    K základním právům Objednatele patří:

a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,

b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách,

c) právo na reklamaci vad poskytnutých služeb v souladu s těmito Podmínkami,

d) právo na ochranu osobních údajů Klientů,

e) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu; věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je: Česká Obchodní Inspekce (www.coi.cz),

f) Objednatel, který si sjedná smluvní vztah distančním způsobem (např. přes internet), a je spotřebitelem, může k řešení eventuálního sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

24.    K základním povinnostem Objednatele patří zejména:

a) poskytnout Poskytovateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů.

b) zajistit u dětí a osob mladších 15 let patřičný zodpovědný doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu konané Akce, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,

c) nahlásit Poskytovateli účast cizích státních příslušníků,

d) zaplatit cenu objednaných služeb dle Smlouvy; neuhradí-li Objednatel dohodnutou cenu služeb ve stanoveném termínu, má Poskytovatel právo objednávku/služby stornovat a účtovat odpovídající storno poplatek,

e) řídit se pokyny Poskytovatele nebo jiné určené osoby a dodržovat stanovené povinnosti, dodržovat veškeré právní předpisy a další ujednání (smluvní ujednání, Podmínky, příslušné provozní řády apod.),

f) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní Klienty nebo Poskytovatele,

g) uhradit event. škodu, kterou způsobil Objednatel, resp. Klienti v objektu a areálu Slezského Gruntu.

25.    Objednatel i veškeré další osoby účastnící se Akce, tj. Klienti, jsou povinni řídit se těmito Podmínkami, vyvěšenými protipožárními směrnicemi, provozními řády jednotlivých zařízení, jakož i pokyny recepce a personálu Slezského Gruntu. Objednatel se zavazuje dohlížet nad chováním Klientů a Hostů, tedy veškerých dalších osob účastnících se Akce a nést odpovědnost za případné porušení sjednaných povinností.

26.    Uzavřením Smlouvy se Objednatel zavazuje veškerá zařízení, jakož i celý objekt Slezského Gruntu a přilehlé pozemky, užívat výhradně a jen v souladu s těmito Podmínkami, provozními řády, směrnicemi a Smlouvou.

27.    Objednatel, resp. Klienti, jsou povinni užívat příslušné prostory Slezského Gruntu ohleduplně a přiměřeně jejich určení, výhradně způsobem, který je zcela v souladu s veškerými ubytovacími a provozními řády Slezského Gruntu a nevylučuje z užívání jiné oprávněné osoby pobývající v Slezském Gruntu, resp. účastnící se pořádané Akce.

28.    Objednatel bere na vědomí, že v celém rozsahu odpovídá za dodržování veškerých právních předpisů souvisejících s konáním Akce a/nebo užíváním nemovitostí Slezského Gruntu, zejména pak zajistí veškeré požadavky vyplývající ze stavebních, protipožárních, zdravotnických, hygienických a bezpečnostních předpisů, předpisů o přestupcích, předpisů o ochraně veřejného zdraví, a dále předpisů na ochranu životního prostředí. Objednatel zejména odpovídá za dodržování bezpečného průběhu konané Akce, nenarušování veřejného pořádku, za patřičné usměrnění Hostů a za striktní dodržování nočního klidu (v době od 22.00 do 8.00 hod.). Objednatel se tímto zavazuje nést všechny sankce, pokuty, resp. jakékoliv jiné následky vyplývající z případného porušení (ze strany Objednatele a/nebo Hostů) výše uvedených právních předpisů, resp. kterýchkoliv požadavků na bezpečný a řádný průběh Akce včetně těch, jež budou v souvislosti s tím případně uloženy přímo Poskytovateli. Smluvní strany se tedy výslovně dohodly, že případné finanční či jiné postihy vyplývající ze stížností třetích osob/orgánů státní a veřejné správy, případně uložené v souvislosti s konanou Akcí dle této smlouvy, přejímá a nese v plné míře výhradně Objednatel.

29.    Děti a mladiství nesmějí být ponecháni bez dozoru dospělých osob, a to ani ve společenských prostorech, ani na pokoji/apartmánu, ani v ostatních prostorech a prostranstvích Slezského Gruntu.

30.    Objednatel, resp. Klienti, jsou oprávněni užívat pouze příslušné pronajaté prostory a prostranství Slezského Gruntu, a to výhradně ve sjednaném rozsahu a pouze po dobu stanovenou uzavřenou Smlouvou.

31.    Bez výslovného souhlasu Poskytovatele nesmí být v takto zpřístupněných prostorách, jakož ani venkovních a vnitřních prostorách, instalována jakákoliv další technická a elektrická zařízení (např. instalace dodatečné ozvučovací techniky, kamerových systémů apod.) a nesmí být zasahováno do stávajících technických parametrů a vybavení prostor a venkovních prostranství.

32.    Objednatel, Klienti ani ubytovaní hosté, nesmí v pokojích, apartmánech, společných prostorách nebo jakýchkoliv jiných prostorách celého objektu Slezského Gruntu provádět bez souhlasu Poskytovatele jakékoliv změny, úpravy, opravy, přemísťování vybavení apod. Objednatel, Klienti ani ubytovaní hosté, nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě, dalších rozvodů a jiných zařízení Slezského Gruntu.

33.    V celém objektu Slezského Gruntu vč. ubytovací části (tj. pokojů a apartmánů) nesmí Objednatel a Klienti bez předchozího výslovného povolení Poskytovatele používat jakékoliv vlastní elektrické spotřebiče, vyjma drobných spotřebičů sloužících k osobní hygieně, případně notebooků a nabíjecích adaptérů pro drobnou elektroniku, za podmínky jejich odpovídajícího technického stavu a řádného použití.

34.    Objednatel odpovídá za dodržování bezpečného průběhu konané Akce, zejména za patřičné usměrnění Hostů, za dodržování požárních a veškerých ostatních právních předpisů ČR.

35.    Objednatel, jeho Hosté a veškeré osoby účastnící se Akce, tj. Klienti, jsou povinni dodržovat zásady hygieny, čistoty a pořádku ve všech prostorách a prostranstvích, kam mají přístup, a šetrně nakládat s veškerým inventářem (vnitřním i venkovním) Slezského Gruntu.

36.    Objekt Slezského Grunt je nekuřácký včetně všech přilehlých prostor. Místo určené ke kouření je výhradně venku na volném prostranství Slezského Gruntu. Mimo toto místo je přísně zakázáno kouřit a odhazovat nedopalky.

37.    V celém areálu Slezského Gruntu včetně přilehlých pozemků platí zákaz rozdělávání jakéhokoliv otevřeného ohně (tj. otevřený oheň v jakékoliv formě).

38.    V celém areálu Gruntu včetně přilehlých pozemků platí zákaz instalace a vypouštění jakékoliv zábavní a jiné pyrotechniky (tj. pyrotechniky v jakékoliv formě, zejména rachejtlí, petard, včetně umělého ohně apod.).

39.    Je zakázáno vyhazovat jakékoli předměty z oken a znečišťovat okolí Slezského Gruntu.

40.    Na veškerých venkovních pozemcích a prostranstvích (vč. zastřešených nebo vydlážděných venkovních prostor) objektu Slezského Gruntu je zakázáno užívat jakékoliv vystřelovací papírové konfety, resp. party lafety, a znečišťovat vystřelenými papírky trávní a okrasné porosty, resp. jakékoliv další venkovní plochy objektu Slezského Gruntu včetně příjezdových cest, užitkových ploch a vnitřních pěšin objektuSlezského Grunt.

41.    Psi a jiná zvířata mohou pobývat v areálu Slezského Gruntu nebo na přilehlých pozemcích to na plnou odpovědnost Objednatele a Klientů.

42.    Parkování pro Objednatele a Klienty Slezského Gruntu je zajištěno výhradně na přilehlé a vyznačené parkovací ploše objektu. Nejedná se však o hlídané parkoviště, proto Poskytovatel neodpovídá za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Je zakázáno parkování a odstavování kterýchkoli motorových dopravních prostředků na jiných místech než na vyhrazené pro tyto účely Poskytovatelem parkovací ploše.

43.    Není dovoleno znečišťovat a poškozovat jakékoliv plochy, stěny, sloupy, obklady apod. v rámci celého areálu Slezského Gruntu, a to jakoukoliv formou, zejména malováním (vč. kříd), natíráním, sprejováním, zatloukáním hřebíků a háčků, rytím apod., mimo vyhrazena k těmto účelům místa, a to jen s předchozím výslovným souhlasem Poskytovatele.

44.    Jakákoliv hudební produkce v rámci veškerých venkovních prostranství Slezského Gruntu není přípustná. Ozvučení a hudební produkce v rámci prostor Slezského Gruntu (zejména během konaných společenských událostí a oslav) může být realizována pouze s předchozím výslovným schválením Poskytovatele a jeho akceptace obsahu i míry nazvučení takovéto hudební produkce, a to na plnou odpovědnost Objednatele a Klientů.

45.    Při objednání, resp. pořádání hudebního nebo jiného uměleckého programu nese Objednatel plnou odpovědnost za dodržení veškerých právních předpisů s tím souvisejících, zejména předpisů z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví.

46.    V době od 22.00 do 8.00 hod. je Objednatel, Klienti a veškeří ubytovaní hosté, povinni bezpodmínečně dodržovat noční klid. V případech opakujících se incidentů rušení nočního klidu, hrubého nebo nemravného chování, může být přistoupeno ze strany Poskytovatele k okamžitému zrušení poskytovaných služeb (zejména ubytování dotyčného hosta), tj. k odstoupení od Smlouvy bez náhrady.

47.    Pokud Objednatel, Klienti nebo kterýkoliv ubytovaný host, pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování těchto Podmínek, ubytovacího řádu, provozních řádů nebo nočního klidu, může být této osobě zamezen vstup do objektu Gruntu. Opakování této situace bude důvodem ukončení poskytovaných služeb takové osobě bez náhrady.

48.    Při onemocnění nebo zranění Objednatele, Klienta nebo kteréhokoliv ubytovaného hosta, zajišťuje Slezský Grunt poskytnutí základního ošetření a potřebné pomoci, eventuálně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené však hradí v celém rozsahu Objednatel a příslušný Klient.

Část III. – Ubytovací řád

49.    Veškeré ubytované osoby jsou povinny řídit se tímto ubytovacím řádem, přiměřeně rovněž i ustanoveními předchozích částí těchto Podmínek, dále pak vyvěšenými protipožárními směrnicemi, provozními řády jednotlivých zařízení, jakož i pokyny personálu Slezského Gruntu.

50.    Ubytovací služby Slezského Gruntu může využívat pouze taková osoba, která je za tímto účelem řádně přihlášena u Poskytovatele. V rámci přihlašovací povinnosti je ubytovaná osoba povinna předložit platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, případně jiný formální osobní odklad obsahující osobní údaje ubytovaného sloužící k ověření totožnosti ubytovaného.

51.     Grunt vydá ubytovanému hostu, ihned při přihlášení, číslo pokoje/apartmánu, tedy klíč od sjednaného pokoje/apartmánu a potřebné informace vedené s ubytováním hosta.

52.    V den příjezdu je pokoj/apartmán ubytovanému hostu k dispozici od 14.00 hodin. V den odjezdu je ubytovaný host povinen pokoj/apartmán řádně odhlásit a uvolněný odevzdat odpovědné osobě provozovatele (popř. recepci) nejpozději do 11.00 hod.

53.    Veškeré ubytované osoby, resp. jejich návštěvy, jsou povinny dodržovat zásady hygieny, čistoty a pořádku ve všech prostorách, kam mají přístup, a šetrně nakládat s veškerým inventářem (vnitřním i venkovním) Slezského Gruntu.

54.    Veškeré vnitřní prostory a pokoje Gruntu jsou přísně nekuřácké včetně všech přilehlých prostranství a sportovně relaxačních zařízení. Vyhrazená místa ke kouření jsou vyznačena. Mimo takto vyznačená místa je přísně zakázáno kouřit a odhazovat nedopalky.

55.    Při odchodu z pokoje/apartmánu je ubytovaný povinen uzavřít veškerá okna, dveře, vodovodní uzávěry, zhasnout světla v pokoji/apartmánu a jeho příslušenství a klíč odevzdat na recepci hotelu.

56.    V případě ztráty klíčů je ubytovaný host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na baru. Slezský Grunt nenese jakoukoliv odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíčů. Ubytovaný host je povinen předejít ztrátě klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v hotelu řádně ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč. Tím není dotčeno právo Poskytovatele domáhat se náhrady případně způsobené škody.

57.    Případné návštěvy na pokojích/apartmánech může ubytovaný přijímat jen se souhlasem Poskytovatele, resp. pracovníka recepce v době od 7.00 do 22.00 hod. Návštěva musí být vždy řádně hlášena na recepci.

58.    Ubytovaný host bez předchozího výslovného povolení Poskytovatele nesmí používat jakékoliv vlastní elektrické spotřebiče, vyjma drobných spotřebičů sloužících k osobní hygieně, případně notebooků a nabíjecích adaptérů pro drobnou elektroniku, za podmínky jejich odpovídajícího technického stavu a řádného použití.

59.    Každý ubytovaný host je – mimo již výše uvedeného – zejména dále povinen:

a) řádně uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku nebo uzavřené smlouvy,

b) řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, resp. konané akce, před ukončením pobytu, resp. akce uvést užívané prostory do původního stavu,

c) chránit veškeré vybavení a zařízení Slezského Gruntu proti poškození,

d) bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování, společných prostorách nebo na jiných částech budovy hotelu,

e) bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil,

f) uzamykat při odchodu veškeré vchodové dveře, včetně hlavních dveří vstupních do objektu.

60.    Host nesmí – mimo již výše uvedeného – bez souhlasu ubytovatele zejména:

a) provádět jakékoliv podstatnější změny v prostorách určených k ubytování,

b) odnášet jakékoli vybavení a zařízení z pronajatých nebo společných prostor,

c) přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě,

d) neoprávněné přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování bez jejich řádné registrace,

e) uvádět adresu objektu s prostory určenými k ubytování jako místo svého bydliště / podnikání,

f) nosit v celém areálu Gruntu střelnou zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití,

g) držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.

h) vnášet nebo vpouštět do objektu Slezského Gruntu jakákoliv zvířata včetně domácích mazlíčků (zejména koně, psy, hady, ještěrky, ptáky, křečky, jiné hlodavce apod.); ve výjimečných případech – vždy však výhradně s předchozím výslovným schválením Poskytovatele – mohou v areálu Gruntu pobývat psi (za podmínky splnění veškerých veterinárních náležitostí s tím spojených, tj. zvíře musí být řádně očkované).

Část IV. – Reklamace, společná a závěrečná ustanovení

61.    Objednatel má právo na reklamaci, jestliže poskytovaná služba nebyla poskytnuta v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Reklamaci služeb poskytnutých Poskytovatelem je Objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu v písemné formě u Poskytovatele. Tato reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění případných nedostatků služeb, nejpozději však následující pracovní den po posledním dni, ve kterém byly Objednateli předmětné služby poskytnuty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

62.    Objednatel je zejména povinen veškeré svoje výhrady a připomínky neprodleně sdělit Poskytovateli (tj. uplatnit ihned) tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě a tyto odstraněny. Opomene-li Objednatel z vlastní viny poukázat na nedostatek, nemá nárok na slevu. Pokud by nebyla připomínka nebo závada (řádně a včas nahlášená Objednatelem) odstraněna, je zapotřebí sepsat příslušný zápis a dohodu mezi oběma stranami.

63.    Případné stížnosti Objednatele, Klientů a ubytovaných hostů, reklamace a návrhy na zlepšení činnosti hotelu, přijímá vedení Slezského Gruntu (odpovědná osoba Iveta Bálková, tel. č. +420 731 582 755).

64.    Osobní údaje Objednatele, Klientů a ubytovaných hostů (dále jen osobní údaje) uvedené ve Smlouvě/ubytovacím formuláři jsou podmínkou pro splnění závazků Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy. Budou zpracovány Poskytovatelem, resp. jím pověřenými zpracovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, po dobu potřebnou ke splnění zákonných povinností Poskytovatele.

65.    Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa (vč. elektronické) Objednatele, Klientů a ubytovaných hostů, budou dále použity pro zasílání obchodních nabídek Poskytovatele, dokud s tím příslušný subjekt údajů nevysloví nesouhlas písemnou formou.

66.    Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány Poskytovatelem i zpracovatelem automatizovaně i manuálně, v elektronické i tištěné formě. Poskytnuté osobní údaje zákazníka mohou být zpřístupněny zaměstnancům Poskytovatele a pověřenému zpracovateli. Příslušná osoba má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnou formou odvolat.

67.    Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené těmito Podmínkami a Smlouvou se řídí platným právním řádem České republiky. Pro právní vztahy výslovně neupravené platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, tedy českého zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, jakož i tyto „Všeobecné obchodní a ubytovací podmínky objektu Slezský Grunt“, s jejichž obsahem byl Objednatel, resp. ubytovaní hosté seznámeni a které tvoří součást smluvního vztahu.

68.    Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytování služeb, tj. vyplývající ze vzájemného smluvního vtahu, přímo ze Smlouvy nebo na ni navazující, které by se smluvním stranám nepodařilo vyřešit vzájemným smírným jednáním, bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud na území České republiky dle sídla Poskytovatele.

69.    Zahájením čerpání služeb (např. zahájením ubytování) Slezského Gruntu Objednatel, resp. Ubytovaný host, potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními a ubytovacími podmínkami. Objednatel a ubytovaní hosté jsou povinni dodržovat ustanovení těchto Podmínek a souhlasí s plněním povinností, resp. Uložením sankcí podle těchto Podmínek. V případě, že jej Objednatel, kterýkoliv Klient nebo host poruší, má Poskytovatel právo od sjednaných služeb odstoupit bez náhrady i před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit Objednateli případné škody.

***

Objednatel, Klienti a ubytovaní hosté, jsou povinni se bezpodmínečně řídit těmito Podmínkami a dále i všemi provozními řády, směrnicemi a pokyny, které upravují provoz Gruntu a související s tím chování Klientů a návštěvníků, zejména v souvislosti s jejich bezpečností, hygienickými a požárními předpisy.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou Smlouvu (o poskytnutí konferenčních, stravovacích a ubytovacích služeb v objektu Slezský Grunt  mezi Poskytovatelem a Objednatelem rovněž i prostřednictvím internetových stránek nacházejících se na webové adrese www.slezskygrunt.cz.

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní a ubytovací podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené smluvní vztahy.

Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení Podmínek nebo Smlouvy nemá vliv na celkovou platnost Podmínek a Smlouvy, tedy veškerých ostatních a platných ustanovení.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost dne 1.4.2017 a vztahují se na veškeré poskytované služby a nabízené zboží od tohoto data.

 

 

        ENERGIA art & technology s.r.o.

Iveta Bálková, jednatel

 

Restaurace

pondělí - středa

 

ZAVŘENO 

čtvrtek

11:00 - 22:00

pátek - sobota

11:00 - 22:00

neděle

11:00 - 21:00

Penzion

pondělí - neděle

 

OTEVŘENO

Příjezd

15:00 - 20:00

Odjezd

       do 10:00

 

 

Adresa: Poddubí 3, Háj ve Slezsku, Smolkov
Restaurace: +420 731 582 755
Svatby, oslavy, ubytování +420 603 168 971
E-mail:

manager@energia.cz

Přihlaste se k odběru novinek.
Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ENERGIA 

 

       

MARVEL

NAOKRAJI

MUSICART

 

 

 

 

 

     

       

Jídlo
Ubytování
Internet
Mazlíčci
Dětská zóna
Parkoviště
Bezbariérový
Rodiny
Cykloturistika
Koupání
Příroda
©2024 ENERGIA art & technology s.r.o
Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay