" P R A V I D L A  

V A Š E H O  U B Y T O V Á N Í  "

___________________________________________________________________________________

 

Provozovatel objektu Slezský Grunt : ENERGIA art & technology s.r.o.

sídlem: Háj ve Slezsku - Smolkov, Vančurova 2, PSČ 747 92

provozovna : Poddubí 3, Háj ve Slezsku - Smolkov, PSČ 747 92

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

***

Host převzetím klíčů od pokoje a hlavního vchodu či ubytováním se v penzionu vyjadřuje souhlas s tímto ubytovacím řádem a zavazuje se jím řídit :

1.      Penzion je v provozu každý den. Mezi 22:00 hodinou a 06:00 hodinou je hlavní vchod uzamčen a vstup je umožněn pomocí klíče.

2.      Penzion ubytuje pouze hosta, který se řádně přihlásí, tzn., ihned po příchodu do penzionu předloží na baru svůj občanský průkaz, pas nebo jiný platný doklad o totožnosti + cizinci se podepíší do cizinecké knihy.

3.      Na základě objednaného ubytování je penzion povinen rezervovat pokoj do 18.00 hodin dne příjezdu. Prodloužení této lhůty je možné po individuální dohodě s klientem.

4.      Pokoj penzionu užívá host na základě objednávky, případně osobního dojednání. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, je host oprávněn užívat pronajatý pokoj nejdéle do 10.00 hodin dne odjezdu a nejdříve od 14.00 hodin dne příjezdu.

5.      Host, který se ubytuje před 06.00 hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou předcházející noc. Host, který neopustí pokoj v čase určeném, je povinen uhradit nocleh dalšího dne.

6.      Penzion neručí nikomu za ztrátu a škodu na majetku, která mu vznikla vlastní neopatrností a nedbalostí, za věci odložené mimo prostory k tomu určené. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá host.

7.      V pokojích nebo společných prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu správce objektu přemisťovat zařízení, provádět opravy, zasahovat do elektrické nebo vodovodní instalace a ovládání topení. Za škodu způsobenou na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.

8.      Host je oprávněn užívat zařízení, která v pokoji jsou, a dále ty spotřebiče, které slouží k osobní hygieně (holicí strojky, vysoušeče vlasů, depilátory, kulmy) pouze v prostorách koupelny.

9.      Host není oprávněn vcházet do prostorů sloužících personálu, dočasně uzavřených, nebo do kterých jim byl zakázán vstup.

10.    V době od 22:00 do 6:30 hodin  jsou všichni ubytovaní hosté povinni bezpodmínečně dodržovat noční klid.  

11.     Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla a vypnout spotřebiče. Uzavře okna a dveře a klíč odevzdá na baru. Závady, které na pokoji zjistil, nahlásí ihned po zjištění na baru.

12.    V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, zavazuje se uhradit škodu takto způsobenou v plné výši.

13.    Celou platbu za ubytování jsou ubytovaní hosté povinni uhradit předem (při příjezdu na ubytování), popřípadě způsobem dle platné smlouvy nebo potvrzené objednávky.

14.    Parkování pro ubytované hosty je zajištěno v areálu SG popřípadě na přilehlém parkovišti. Nejedná se však o hlídané parkoviště, proto ubytovatel neodpovídá za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle.

15.     Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru ve vnitřních i venkovních prostorách penzionu, schodištích a všude tam, kde nejvíce hrozí nebezpečí úrazu. Za děti zodpovídají rodiče nebo osoby, kterým byly svěřeny do péče v době pobytu!!

16.    Při vážném onemocnění nebo zranění hosta zajistí ubytovatel potřebnou lékařskou pomoc, popřípadě převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené hradí v celém rozsahu ubytovaný host.

17.    Každý host je povinen ve všech zařízeních šetřit vodou a elektrickým proudem.

18.    Za ztrátu, silné znečištění nebo roztržení ložního prádla je host povinen zaplatit náhradu, určenou správou Penzionu.

19.    Dále je všeobecně zakázáno chování odporující zásadám bezpečnosti a jakkoliv znečišťovat veškerá zařízení penzionu.

20.    Za případná zranění hostů nenesou provozovatelé zodpovědnost.

21.    CELÝ OBJEKT JE NEKUŘÁCKÝ včetně všech přilehlých prostor vyjma venkovní terasy.

22.    V celém areál včetně přilehlých pozemků platí zákaz rozdělávání otevřeného ohně. Případná místa k rozdělání ohně j možné užít výhradně s předchozím výslovným souhlasem ubytovatele.

23.    Domácí mazlíčci jsou povoleni, mají ale zákaz vstupu do společných prostor penzionu - společenská místnost!!!

24.   V případě ztráty klíčů je ubytovaný host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, Ubytovatel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíčů. Ubytovaný host je povinen předejít ztrátě klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v objektu řádně ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč/ks. Tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady případně způsobené škody.

25.    BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Pohyb v zařízení je na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu: na schodišti (opatřeno zábradlím), na mokrém povrchu (pokud bude podlaha čímkoli politá, ohlaste provozovateli), úraz elektrickým proudem. Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti- nenaklánět se z oken, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty, pozor na horkou vodu! Nesahat na krbová kamna, pokud se v nich topí a nesušit na nich nebo v bezprostřední blízkosti oděvy. Na trampolíně neponechávat děti bez dozoru. Nenechat je strkat různé předměty do elektrických zásuvek. Host nesmí mít v prostorách penzionu zbraně, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy. Nesmí rozdělávat oheň. V případě požáru jsou v objektu viditelně označeny únikové cesty- označení směru únikových východů, součástí vybavení pokojů a společenských prostor je instalace signalizace-poplachový hlásič kouře. Na dobře přístupných a viditelných místech je penzion vybaven přenosnými hasicími přístroji. Hasicí přístroje použijte pouze při požáru!!!! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí…), bude nutno uhradit. To znamená úhrada nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.

Pojištění pobytu: Objednaný pobyt využívají hosté na vlastní zodpovědnost. Za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za škody způsobené přírodními živly a za škody s těmito událostmi spojené NEODPOVÍDÁME.

26.    Případné stížnosti ubytovaných hostů, reklamace a návrhy na zlepšení činnosti objektu přijímá pověřená osoba (Iveta Bálková), případně obsluha na baru.

27.    Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna.

28.    Ubytováním v Penzionu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s plněním povinností, resp. uložením sankcí podle tohoto řádu. V případě, že jej host poruší, má ubytovatel právo od sjednaného ubytování, resp. objednaných služeb odstoupit bez náhrady i před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.

***

STORNO PODMÍNKY 

1.     oznámení storna v rozmezí 30 - 3 dny před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb ……………… 0 % z celkové částky za pobyt

2.     oznámení storna méně jak 3 dny před sjednaným prvním dnem poskytnutí služeb    ……………… 100 % z celkové částky za pobyt

Storno poplatek bude Objednateli vyúčtován daňovým dokladem (fakturou) se 7-mi denní splatností. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.

***

Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky, všeobecnými obchodními a ubytovacími podmínkami,  a dále dalšími vnitřními předpisy gastronomicko-ubytovacího objektu Slezský Grut.

Ve Smolkově, dne 1.2.2017

 

         


 

 

Restaurace

pondělí - středa

 

ZAVŘENO 

čtvrtek

11:00 - 22:00

pátek - sobota

11:00 - 22:00

neděle

11:00 - 21:00

Penzion

pondělí - neděle

 

OTEVŘENO

Příjezd

15:00 - 20:00

Odjezd

       do 10:00

 

 

Adresa: Poddubí 3, Háj ve Slezsku, Smolkov
Restaurace: +420 731 582 755
Svatby, oslavy, ubytování +420 603 168 971
E-mail:

manager@energia.cz

Přihlaste se k odběru novinek.
Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ENERGIA 

 

       

MARVEL

NAOKRAJI

MUSICART

 

 

 

 

 

     

       

Jídlo
Ubytování
Internet
Mazlíčci
Dětská zóna
Parkoviště
Bezbariérový
Rodiny
Cykloturistika
Koupání
Příroda
©2024 ENERGIA art & technology s.r.o
Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay