Z A J I M A V Á  M Í S T A

V  O K O L Í  "

___________________________________________________________________________________

 

Ostrahurka HajP A M A T N Í K  O S T R Á  H Ů R K A  

H Á J  V E  S L E Z S K U

Vršek nad Hájem, označovaný v mapách jako kóta 317, zvaný od nepaměti „Hůrka“ nebo „Ostrá hůrka“, sloužil v dávných dobách jako strážný vrch. Svůj novodobý význam získal především jako místo konání táborů slezského lidu v době slezského obrození. První tábor lidu se konal 12. září 1869 a sešlo se zde na 15 tisíc Slezanů, kteří se hlásili ke státní jednotě s Moravou, a vyslovili požadavek českého školství. V průběhu následujících sta let se tábory lidu opakovaly ještě několikrát. V září 1929 byl na místě táborů odhalen žulový památník slezského odboje. Ten byl však v prosinci 1938 zničen fašisty. Nový památník byl odhalen ke 100. výročí konání prvního tábora lidu v září 1969. Zatím poslední tábor lidu se uskutečnil v roce 1990 z popudu obnovené Matice Slezské, aby demonstroval zájem Slezanů na spolubudování demokratického státu.Roku 1993 byl památník doplněn o desku slezských zajatců. Obnoven byl i sarkofág památníku a r. 2004 do něj byly vloženy artefakty s prstí z bojišť obou světových válek, popravišť a koncentračních táborů, vč. dobových dokumentů. Kolem památníku vede naučná stezka (Padařov).

Zdroj: http://www.opavske-slezsko.cz/turisticke-informace/vyletni-cile/pamatky/ostra-hurka-pamatnik-slezskeho-odboje-30_124.html

 

***

 

DelostreleckaTvrz SmolkovD Ě L O S T Ř E L E C K Á  T V R Z 

S M O L K O V 

Dělostřelecká tvrz Smolkov byla součástí linie vzájemně se podporujících, těžkých betonových objektů chránících důležitou průmyslovou oblast a dopravní uzel Ostravska. Tato obranná linie vznikla v reakci na vojenské ohrožení ze strany nacistického Německa v polovině 30. let 20. století. Úkolem budované pevnostní obrany bylo vykompenzovat zbrojní a početní převahu německé armády a odrazit či alespoň zdržet případný útok nepřítele. Na kopci nad obcí Smolkov byla mezi lety 1936 až 1938 vybudována jedna z pěti, v Československu dokončených, dělostřeleckých tvrzí. Rozsáhlý komplex pevnostních staveb tvoří pět samostatných objektů, které jsou propojeny podzemními chodbami. Stavba, byla v říjnu roku 1938 zcela dokončena a byla zde instalována většina vnitřního zařízení. V tvrzi měla působit osádka 394 mužů, která se v podzemí měla vydržet bránit až několik měsíců. Podzemí objektů v současnosti využívá Armáda České republiky. Povrch jednotlivých objektů tvrze, kromě vchodového objektu, je volně přístupný. V blízkosti objektů vede zelená turistická značka.

Zdroj: http://www.opavske-slezsko.cz/turisticke-informace/vyletni-cile/technicke-pamatky/delostrelecka-tvrz-smolkov-30_281.html

 

 ***

 

Pamatnik HrabyneN Á R O D N Í  P A M A T N Í K  II. S V Ě T O V É  V Á L K Y

H R A B Y N Ě

Národní památník II. světové války v Hrabyni Slezského zemského muzea přibližuje kulturu a civilní život, stejně jako válečnou výrobu za protektorátu. Expozice je postavena hlavně na autenických osobních věcech, výstroji a výzbroji, které památníku věnovali přímí účastníci bojů na všech světových frontách. Má také multimediální ráz. Ve více než desítce informačních kiosků se návštěvníci mohou seznámit s množstvím dobových fotografií a dokumentů. V nově opravené správní budově památníku se nachází výstavní prostory, konferenční sál, badatelna a restaurace. Výstavní prostory se zabývají prezentací vojenských témat, stejně jako prostor ve vestibulu. Před objektem je prostorná nástupní plocha, k objektu Památníku lze dojít také lipovou alejí. Poblíž Památníku se nachází bojová technika. Původně byl Památník místem piety, nikoliv muzejním objektem. V roce 2000 byl vládou prohlášen Národním památníkem II. světové války na území ČR.

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/slezske-zemske-muzeum-pamatnik-ii-svetove-valky

http://www.szm.cz/rubrika/30/expozicni-arealy/pamatnik-ii-svetove-valky-hrabyne/historie.html

 

 ***

 

ptaci loukyP T A Č Í  L O U K Y

K O Z M I C E

Kozmické ptačí louky jsou územím ucelenějších nivních psárkových a ostřicových luk v povodí řeky Opavy v nadmořské výšce 219 až 220 m, mezi městy Opavou a Ostravou. Kozmické ptačí louky je projekt, kterým byla příroda obohacena o nová území, respektive kdy byly přírodě navráceny melioracemi dříve znehodnocené plochy. Lokalita umožňuje pozorování ptáků během celého hnízdního období a také v průběhu jarních a podzimních tahů z ptačí pozorovatelny. Nejsou to jen ptáci, ale je zde také silná populace vzácné ryby piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis)motýla modráska bahenního (Maculinea nausithous) a mnoha druhů obojživelníků a plazů.Od dubna do srpna louky postupně rozkvétají a lze zde vidět koberce kohoutků lučních (Lychnis flos-cuculi), pryskyřníků plazivých (Ranunculus repens), rdesna hadího kořene (Bistorta major), krvavců totenů (Sanguisorba officinalis), kakostů lučních (Geranium pretense), vrbin obecných (Lysimachia vulgaris), kyprejů vrbice (Lythrum salicaria) a dalších bylin. Exmoorští koně pečlivě vypásají traviny a napomáhají tak údržbě lokality a rozvoji pestré nektarodárné flóry a tím i fauny. Hmyz je podpořen nejen tímto faktem, ale i přítomnosti veterinárně neošetřeného koňského trusu. Drobná kopýtka těchto koní rozrušují travní drn a napomohou nástupu konkurenčně slabších a mnohdy vzácných až ohrožených druhů rostlin. Například orchidejí. Tyto volné plošky ke svému hnízdění využívá i řada ptáků, především čejky chocholaté, vodouši rudonozí a další bahňáci.

Zdroj: http://natura.semix.cz/cz/biotopy

 

 ***

 

Zamek KravareZ Á M E K 

K R A V A Ř E

Zámek Kravaře se nachází na jihovýchodním okraji města Kravaře a navazuje na něj rozlehlý park, jehož větší část dnes slouží jako golfové hřiště. Zámek je hodnotnou památkou barokní architektury ve Slezsku, dnes je majetkem města a sídlem Zámeckého muzea. Zámek obklopuje historický anglický park o současné rozloze 21 ha s rybníky, potůčky a romantickými průhledy na zámeckou budovu. Prostor před zámkem vyplňuje geometricky souměrný francouzský park, na něj navazuje krajinářský anglický park o rozloze 21 hektarů s rybníky, potůčky a romantickými průhledy na zámeckou budovu. Založen byl na místě původního lužního lesa již v době barokní přestavby v 18. století. Jeho větší část v současnosti slouží jako golfové hřiště s osmnácti jamkami. Roste zde téměř sto forem dřevin a keřů, z nichž některé vzácné exempláře dosahují stáří přes 200 let.

Zdroj: http://www.kravare.cz/pro-turisty/zamek-a-muzeum/

http://www.opavske-slezsko.cz/turisticke-informace/vyletni-cile/pamatky/

 

 ***

 

VojenskeOpevneni DarkovickyA R E Á L  Č S.  O P E V N Ě N Í

D A R K O V I Č K Y

Tento pevnostní areál je dnes evropsky vysoce ceněnou prezentací ojedinělého fortifikačního sytému naší republiky, který vznikal v letech 1935–1938. Tvoří jej pěchotní sruby MO-S 18, MO-S 19, MO-S 20 a lehký objekt LO vz. 37A. Objekty areálu představují různé odlišnosti po stránce projekční i palebně-taktické a rovněž různé stupně odolnosti. Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky byl do Slezského zemského muzea začleněn roku 1992. Rekonstrukce pevnostního areálu však probíhala již od roku 1980, kdy se v rámci tehdejšího Muzea revolučních bojů a osvobození v Ostravě vytvořila pracovní skupina, jejímž cílem se stalo vytipování a obnova několika vybraných pevnostních objektů podle historického stavu z roku 1938. Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky je také součástí stezky technických atraktivit, tzv. TECHNO TRASY, která propojuje významné industriální památky na území Moravskoslezského kraje.

Zdroj: http://www.szm.cz/rubrika/46/expozicni-arealy/areal-cs-opevneni-hlucin-darkovicky/fotoalbum.html

 

***

 

SlezskeZemskeMuzeum OpavaS L E Z S K É  Z E M S K É  M U Z E U M

O P A V A

Slezské zemské muzeum je pomyslnou branou do Slezska. Jeho zájem vychází od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám umění, a to především v oblasti českého Slezska, severní a severovýchodní Moravy. Slezské zemské muzeum bylo založeno r. 1814 a je tak nejstarším muzeem v ČR. Slezské zemské muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, jeho historie sahá do roku 1814. Zároveň je se svými 2 400 000 sbírkovými předměty třetím největším muzeem v ČR.

Zdroj: http://www.szm.cz/

 

***

 

Zamek HradecNadMoravici Z Á M E K

H R A D E C  N A D  M O R A V I C Í

Státní zámek Hradec nad Moravicí se roku 2002 stal národní kulturní památkou. Je oblíbeným turistickým cílem a kulturně-společenským centrem Opavska. Bílý zámek nabízí návštěvníkům dva prohlídkové okruhy, samostatnou historickou expozici a obrazovou galerii. Hlavní prohlídková vede i opraveným severním křídlem Bílého zámku se zrekonstruovanými sedmi pokoji knížecího bytu.
Součástí areálu je také novogotický Červený zámek a Bílá věž. Celý areál je zakomponován do přírodně-krajinářského parku, který je svou rozlohou největší v Moravskoslezském kraji. Narozdíl od ostatních není uzavřeným celkem, ale otevírá se volně do krajiny. Zámeckým parkem a nádhernými okolními bukovými lesy pralesního charakteru vede výletní trasa, tzv. Lovecká stezka Lichnovských.

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/zamek-hradec-nad-moravici-zamek-ktery-hral-po-7

 

***

 

Arboretum NovyDvurA R B O R E T U M 

N O V Ý  D V Ů R

Arboretum Nový Dvůr bylo založeno v roce 1958 na místě jednoho z dendrologicky nejcennějších parkových objektů ve Slezsku. V současné době je pracoviště organizačně začleněno do Slezského zemského muzea, jehož zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR. V Arboretu v Novém Dvoře může návštěvník zhlédnout bohatou dendrologickou sbírku Dřeviny pěti světadílů. Roste zde na 7 000 druhů rostlin, dřevin a bylin, jejich variet, kultivarů a zahradních odrůd. Můžete zde vidět rostliny vřesovišť, rašelinišť, písečných dun pobřeží Baltu, himálajské rostliny, sbírky dřevin z Číny, Dálného východu a Japonska a rozsáhlé sbírky dřevin a bylin z východního a západního pobřeží a středozápadu severní Ameriky. Arboretum proslavila velká sbírka rodu Rhododendron, která patří k nejbohatším sbírkám v ČR. V expozici se nacházejí zástupci obřích "mamutích stromů" sekvojí, borovice osinaté z Arizony, přesahující ve své domovině stáří 4000 let i vývojově prastarého, posvátného a léčivého jinanu, pamětníka dinosaurů.

Zdroj: http://www.szm.cz/rubrika/20/expozicni-arealy/arboretum-novy-dvur/historie.html

 

Další zajimavá místa a tipy na výlety v našem regionu Opavského Slezska najdete ZDE

http://www.opavske-slezsko.cz/

 

 

 

                                                      

Restaurace

pondělí - středa

 

ZAVŘENO 

čtvrtek

11:00 - 22:00

pátek - sobota

11:00 - 22:00

neděle

11:00 - 21:00

Penzion

pondělí - neděle

 

OTEVŘENO

Příjezd

15:00 - 20:00

Odjezd

       do 10:00

 

 

Adresa: Poddubí 3, Háj ve Slezsku, Smolkov
Restaurace: +420 731 582 755
Svatby, oslavy, ubytování +420 603 168 971
E-mail:

manager@energia.cz

Přihlaste se k odběru novinek.
Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ENERGIA 

 

       

MARVEL

NAOKRAJI

MUSICART

 

 

 

 

 

     

       

Jídlo
Ubytování
Internet
Mazlíčci
Dětská zóna
Parkoviště
Bezbariérový
Rodiny
Cykloturistika
Koupání
Příroda
©2024 ENERGIA art & technology s.r.o
Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay